Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - USŁUGI FORMULARZ KONTAKTOWY

§1. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy Operator publikuje niniejszy Regulamin
świadczenia droga elektroniczną usług formularza kontaktowego ,
który określa:
a) zasady funkcjonowania Strony oraz korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną dostępnych na Stronie, w tym w szczególności prawa i obowiązki
Operatora oraz Użytkowników,
b) zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie,
zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed
przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od
chwili jego akceptacji.
Operator ma obowiązek świadczyć Usługi drogą elektroniczną zgodnie z
Regulaminem i Ustawą.
Operator udostępnia nieodpłatne Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zapewnia każdemu Użytkownikowi
pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób zapewniający jego pobranie,
odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają
Użytkownicy.
Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust.
4, powyżej nie wiążą Użytkowników.
Użytkownicy zobowiązani są wyrazić zgodę na świadczenie Usług na zasadach
określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego elementu
formularza znajdującego się na Stronie o treści „Akceptuję Regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną”.
Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z
Usług.


§2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej (adres e-mail);
Operator - podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, tj: telefon: 18 20 711 02, Pub Pizzeria Tunel s.c. Anna Drabik Michael Drabik Krupówki 7 34-500 Zakopane, NIP: 736 17 19 124, email: tunel@spoko.pl
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług formularza
kontaktowego oraz newslettera, który określa zasady korzystania i funkcjonowania
Strony oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, obejmujące warunki
świadczenia usług na Stronie;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący
się pod adresem www.restauracjatunel.pl, a także innymi właściwymi adresami
internetowymi, pod którymi Operator prowadzi Stronię;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez
wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na
indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron,
przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu
ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
Usługi – usługi świadczone przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania
z formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 2017.1219 z dnia 24
czerwca 2017 roku);
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Operatora przy
pomocy Strony oraz która skutecznie dokonała rejestracji do korzystania z Usługi
poprzez wypełnienie jednego z odpowiednich formularzy znajdujących się na Stronie.


§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy następujące Usługi, stanowiące usługi
świadczone drogą elektroniczną:
a) Newsletter, - obejmującą bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po
uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty
elektronicznej (email) w formie wiadomości elektronicznej (email) informacji
handlowych i marketingowych o ofercie, nowościach dostępnych na Stronie i
dostępnych nowych kategoriach usług (dalej jako: Newsletter).
b) Formularz Kontaktowy, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom
kontaktu z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i
zakresie usług świadczonych przez Operatora w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej (dalej jako: Formularz kontaktowy);
2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
3. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych
bez uzyskania uprzedniej pisemne zgody Operatora jest zabronione.


§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Korzystanie z Usług dostępnych na Stronie na podstawie niniejszego Regulaminu
wymaga:
a) Dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
b) Posiadania adresu elektronicznego (email),
c) Skorzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron
internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych
technologii.
2. Operator zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podjęcia
działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usług przez
innych Użytkowników.
b) Odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych
lub nieprawdziwych danych, wymaganych do prawidłowej subskrypcji Usług
zgodnie z ust. 3 poniżej.
c) Tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.
3. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Strony z Usług, są zobowiązani do:
a) powstrzymania się od publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych
z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak
również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
b) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste Operatora.
c) powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz
wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez
rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania
jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony.
4. Dane osobowe Użytkownika są usuwane z bazy adresowej Operatora niezwłocznie,
nie później niż w ternie 24 godzin od momentu otrzymania rezygnacji ze świadczenia
usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co każdorazowo jest
sygnalizowane Użytkownikowi specjalnym komunikatem, kierowanym do
Użytkownika w formie wiadomości elektronicznej (email) wysłanej na adres
elektroniczny (email) Użytkownika, potwierdzającym usuniecie danych Użytkownika
z bazy adresowej Operatora.


§5. Formularz kontaktowy
1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony
i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które
zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona nieodpłatne.
3. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce
„Kontakt”.
4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z
chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij wiadomość”, po uprzednim
prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie
w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:
a) Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email).
b) Podanie treści zapytania.
c) Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści:
„Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
d) Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 4 powyżej, jest
równoznaczne z:
a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez
Operatora usługi Formularz Kontaktowy,
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w z zasadami
przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia
usługi Formularz Kontaktowy.
6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed
uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
7. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega
na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora
na adres elektroniczny (email): kontakt@restauracjatunel.pl adresu elektronicznego
(email), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym.
8. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz
Kontaktowy w każdym momencie.
9. W wypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator jest bezwzględnie
zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w
celu świadczenia powyższej usługi.


§6. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 roku) oraz RODO.
1. Operator jest równocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez
Użytkowników na Stronie.
2. Podanie danych osobowych następuje w formularzu subskrypcyjnym, o którym mowa
w §5 ust. 3 lub w §6 ust. 4 i jest niezbędne do świadczenia Usług określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany
lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług zawartej zgodnie z §5 lub w §6 powyżej
są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu wskazanym powyżej oraz w celu
prawidłowej realizacji świadczonych Usług, jak również w celu przekazywania
informacji o charakterze marketingowym i handlowym.
4. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas konieczny
do świadczenia Usług.
5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
a) imię,
a) nazwisko,
b) adres elektroniczny (e-mail),
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO) w celu
realizacji usługi „Formularz Kontaktowy”, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za
pośrednictwem formularza zapytanie,
 zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO) w celu
realizacji usługi „Newsletter, w tym przesyłania informacji o działalności
Administratora danych osobowych o charakterze marketingowym i handlowym
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora tworzenia
treści marketingowych indywidualnie adresowanych do Użytkowników, jeżeli
Użytkownicy wyrażą na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich przycisków
wyboru w trakcie korzystania z Usług.
8. Operator, pełniący jednocześnie funkcję administratora danych osobowych, zapewnia,
że każdy Użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) Żądania usunięcia danych osobowych
d) Żądania ograniczenia przetwarzania jej danych
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f) Przenoszenia danych
g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych
niezgodnie z prawem,
h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody
nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Operatora podmiotom
trzecim w związku ze świadczeniem Usług opisanych w Regulaminie.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych
zawiera Polityka Prywatności Operatora.


§7. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług
1. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Użytkownikom, aby
przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka.
2. Operator zapewnia i zobowiązuje się, że działanie systemu informatycznego, którym
się posługuje, daje możliwość korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający dostęp
osób nieuprawnionych do treści informacji składających się na Usługi.


§8. Odpowiedzialność
Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i
administracyjnych,
za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w
dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
zaprzestanie świadczenia usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia
niniejszego Regulaminu,
szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z
Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie
obowiązującego przepisami prawa.
W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego powiadomienia o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych, które zostały dostarczone Operatorowi przez
Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi
odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę, jaka powstała w wyniku
niemożności dostępu do tych danych.
Każda ze stron stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie niniejszego
Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu jest skutkiem okoliczności, za
które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.


§9. Reklamacje
1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem
Użytkownicy mają prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
adres elektroniczny Użytkownika,
opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji.
Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie będą
rozpatrywane przez Operatora.
Reklamacje Użytkowników powinny być kierowane do Operatora, na adres jego
siedziby, tj. Pub Pizzeria Tunel s.c. Anna Drabik Michael Drabik Krupówki 7 34-500 Zakopane, NIP: 736 17 19 124
Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich
otrzymania od Użytkownika.
Operator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie
wskazanym w ust. 5 powyżej, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści
reklamacji.


§10. Postanowienia końcowe
Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym
w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkownika
publikując stosowną informację na Stronie oraz w drodze wiadomości przesłanej na adres
elektroniczny Użytkownika.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
RODO, jak również pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny ze
względu na miejsce siedziby Operatora.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.restauracjatunel.pl zakładka „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.